تبلیغات

انجام كلیه امور مربوط به برق صنعتی از جمله

ساخت،تعمیر،عیب یابی،اجرا،نصب،راه اندازی تابلو برق (فرمان ، توزیع)

در دو شكل تامین قطعات از مشتری فقط هزینه ساخت دریافت می شود

و یا اینكه تامین قطعات بعهده شركت و طبق فاكتور رسمی نمایندگی بوده و هزینه نصب به آن اضافه خواهد شد.