تبلیغات
انجام كلیه امور مربوط به برق صنعتی از جمله
ساخت،تعمیر،عیب یابی،اجرا،نصب،راه اندازی تابلو برق (فرمان ، توزیع)
در دو شكل تامین قطعات از مشتری فقط هزینه ساخت دریافت می شود
و یا اینكه تامین قطعات بعهده شركت و طبق فاكتور رسمی نمایندگی بوده و هزینه نصب به آن اضافه خواهد شد.